Monipuolista koulutusta jokaiselle

Vuonna 2010 voimaan tulleen vapaan sivistystyön lain mukaan kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö.

Kesäyliopistot järjestävät avointa yliopisto-opetusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielten opetusta sekä taide- ja kulttuurialojen koulutusta sekä ikääntyvien yliopistotoimintaa. Opiskelu tapahtuu esim. työn tai muun opiskelun ohella, ei täysipäiväisesti.

Avoin korkeakouluopetus

opiskelija ryhma kuva

Vauhdita valmistumistasi ja laajenna osaamistasi!

Avoin korkeakouluopetus järjestetään yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa alueellisten koulutustarpeiden mukaan. Opetuksella on aina korkeakoulun vahvistus.

Opetus on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintovaatimusten mukaista, ja opintosuorituksilla on sama arvo kuin oppilaistosten vastaavilla suorituksilla.

Kesäyliopistoissa on mahdollista suorittaa joko kokonaisia opintokokonaisuuksa tai yksittäisiä opintojaksoja.

Opintojen hyväksilukeminen

Kesäyliopistossa suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet käyvät sellaisinaan siinä korkeakoulussa, jonka opetussuunnitelman mukaan ne on suoritettu. Opintosuoritusten vastaavuus muissa yliopistossa ja korkeakouluissa on opiskelija itsensä selvitettävä.

Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opinnot eivät suoraan oikeuta opintojen jatkamiseen yliopistossa tai anna yliopistollista pätevyyttä. Suoritettuaan riittävän määrän avoimia yliopisto-opintoja opiskelija voi kuitenkin hakea opiskelupaikkaa yliopistoon ns. avoimen väylän kautta.

Korkeakoulututkintoon liitettävän opintosuorituksen edellytyksenä on ko. opintojakson lähiopetuksen säännöllinen seuraaminen sekä harjoitustöiden ym. suoritukseen vaadittavien tehtävien tekeminen ja kirjallisuuteen perehtyminen opettajan ohjeiden mukaisesti.

Ammatillinen täydennyskoulutus

ammattilaiset opiskelee kuva

Tule vahvistamaan ammatillista osaamistasi, hakemaan vauhtia ura- ja palkkakehitykseen tai pohjustamaan ammatinvaihtoa!

Ammatillissivistävä koulutus toteutetaan joko omaehtoisena koulutuksena tai työnantajien tilaamana henkilöstökoulutuksena (ks. myös räätälöidyt koultukset). Ammatillissivistävän koulutuksen suunnittelua ja koulutustarpeiden selvittämistä varten kesäyliopistoilla on kiinteät yhteydet eri ammattikuntien edustajiin, joista on muodostettu suunnittelu- ja ideointiryhmiä. Tällöin asiakas on koulutuksen suunnittelun keskiössä.

Kesäyliopistojen järjestämä ammatillinen täydennyskoulutus on yleensä avointa kaikille koulutuksen aihepiiristä kiinnostuneille.

Koulutus voi kestää puolen päivän tai muutaman päivän lyhytkursseista useamman kuukauden kestävään koulutukseen tai sen voi suorittaa kokonaisuudessaan verkkokurssina.

Kouluttajina toimivat eri alojen asiantuntijat ja ammattilaiset ympäri Suomen. Koulutusten sisältö vaihtelee luovasta ilmaisusta ja itsensä kehittämisestä tietyille ammattiryhmille kohdistettuihin ajankohtaispäiviin.

Työttömille suunnattu työvoimakoulutus toteutetaan alueellisten Työvoima- ja elinkeinokeskusten ostotoiminnan mukaisesti.

Yleissivistävä koulutus

Tule kehittämään itseäsi, pysymään perillä uusimmasta tiedosta ja tuomaan oma elämänkokemuksesi keskusteluun!

Kesäyliopistojen yleissivistävä koulutus on vapaatavoitteista koulutusta, joka on lähinnä kieltenopetusta sekä taide- ja kulttuurialojen koulutusta. Lisäksi kesäyliopistot järjestävät ikääntyvien ja lasten yliopistotoimintaa.

Koulutus abeille ja lukiolaisille

Kertaa lukion kursseja, valmistaudu kirjoituksiin tai käytä välivuosi hyödyksi!

Kesäyliopistojen kurssit ovat hyvä tapa kerrata peruskoulun ja lukion kursseja hyvissä ajoin ennen abivuotta. Abikurssit sopivat ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville tai opiskelijoille, jotka haluavat kerrata lukion oppimäärää. Jo valmistuneet pääsevät etsimään omaa juttuaan tai hankkimaan etumatkaa yliopiston pääsykokeisiin.

Lukio-opiskelijat voivat osallistua kaikkiin kesäyliopiston tarjoamiin opintoihin. Erityisesti lukiolaisille ja abiturienteille suunnattuina järjestetään kielten ja matematiikan kursseja sekä reaaliaineiden kertauskursseja. Kursseja järjestetään kesällä ja ylioppilaskokeisiin valmentavia kursseja myös alkuvuodesta ennen kevään ylioppilaskirjoituksia.

Kurssien kesto ja sisältö vastaavat lukion opetussuunnitelman kertauskursseja ja lukiolain 23 §:n mukaisesti “opiskelijalla on halutessaan oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia”. Hyväksilukemista haluavan opiskelijan tulee pyytää lukionsa päätöstä hyväksilukemisesta ennen kesäyliopiston kurssin aloittamista.

Tutustu myös

Opintoneuvonta ja tuutorointi

Oppiainekohtaisten tuutoreiden lisäksi kaikissa kesäyliopistoissa annetaan yleistä opintoneuvontaa. Kesäyliopistojen opintoneuvonta on ihmisläheistä ja helposti saavutettavaa. Ota rohkeasti yhteyttä omaan kesäyliopistoosi!

Optima-oppimisympäristöt

Oppipajasta saat tietoa opiskelun mahdollisista hidastajista ja siitä, miten voisit opiskella niin, että esteet haittaisivat Sinua mahdollisimman vähän.

Avoin Akatemia – opintovinkit on tarkoitettu sinulle, joka suoritat avoimia yliopisto-opintoja. Tavoitteena on tukea valmiuksia
– oman opiskelun aikatauluttamiseen ja suunnitteluun
– oppimateriaalin omaksumiseen
– itselle parhaiten soveltuvan opiskelutavan tiedostamiseen
– tieteelliseen kirjoittamiseen